ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Zorg Totaal Winkel B.V. te Ede. Algemene Voorwaarden Zorg Totaal Winkel B.V.– v1.2 – april 2021

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Zorg Totaal Winkel B.V.: Zorg Totaal Winkel B.V., bij KvK geregistreerd onder 78533244 met BTW-nummer NL861439478B01.

2. De afnemer: de koper, opdrachtgever, huurder, aanbesteder of ieder ander waarmee Zorg Totaal Winkel B.V. een overeenkomst aangaat, waaraan Zorg Totaal Winkel B.V. een aanbieding of levering doet, of voor wie Zorg Totaal Winkel B.V. een prestatie verricht; alles zowel ten aanzien van zakelijke afnemers als ten aanzien van consumenten.

ARTIKEL 2. DE GELDIGHEID

Deze voorwaarden gelden ten aanzien van de verkoop en/of verhuur dan wel uitleen van o.a. scootmobielen, rolstoelen, kofferbakliften, rollators, sta-opstoelen, (ADL) hulpmiddelen, comfort-/verpleegbedden en trapliften en/of onderdelen daarvan.

ARTIKEL 3. DE OFFERTE

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Zorg Totaal Winkel B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen de aanbieding geldig blijft is dertig dagen, tenzij anders vermeld in de offerte/aanbieding.

2. Alle door Zorg Totaal Winkel B.V. opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST

1. Aanbetaling - Zorg Totaal Winkel B.V. is gerechtigd om bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de koopsom.

2. Prijswijziging - Indien na het sluiten van de overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aan-
biedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs, waarvoor de afnemer getekend heeft.

3. Eigendomsbehoud - Zorg Totaal Winkel B.V. blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte goederen, zolang de afnemer het totaal verschuldigde bedrag uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen.

ARTIKEL 5. DE LEVERTIJD

1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast, tenzij een verwachte levertijd is  overeengekomen.

2. Bij overschrijding van de verwachte levertijd wordt in overleg een nieuwe levertijd afgesproken. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke verwachte levertijd, verlengd met maximaal twee maanden. In het uiterste geval wordt de overeenkomst ontbonden.

ARTIKEL 6. HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING

1. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs een aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Bovendien dient hiervan door de afnemer binnen 24 uur na aflevering bij Zorg Totaal Winkel B.V. schriftelijke melding te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.

2. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.

ARTIKEL 7. DE GARANTIE

1. De garantie dekt onderdelen als de elektronica, schakelaars en, indien van toepassing, de elektromotor voor een periode van 24 maanden na datum van aankoop, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Op accu’s wordt een garantie gegeven van 6 maanden na datum van aankoop. Uitdrukkelijk worden de volgende onderdelen van garantie uitgesloten: banden, verf, bumpers en voetenplaten, plastic en rubberdelen, bekleding, verlichting en lampen, boodschappenmandje, evenals onderdelen die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn.

2. Garantie is niet overdraagbaar en vervalt in geval van botsingen, oneigenlijk en abnormaal gebruik, aanrijdingen en alle overige calamiteiten die buiten de invloedsfeer van Zorg Totaal Winkel B.V. vallen. Bij melding van een garantieclaim dient men het nummer van de koopovereenkomst door te geven. Zonder deze informatie kan de garantieclaim niet in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 8. DE AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor het gebruik van bepaalde producten zoals bijvoorbeeld een scootmobiel is uitdrukkelijk een speciale WA-verzekering wettelijk verplicht gesteld. De afnemer dient hier zelf zorg voor te dragen, tenzij anders overeengekomen op de koopovereenkomst.

2. Zorg Totaal Winkel B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (gevolg)schade veroorzaakt door het gebruik van de door Zorg Totaal Winkel B.V. geleverde producten. Noch Zorg Totaal Winkel B.V. noch haar personeel draagt aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door de afnemer te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Zorg Totaal Winkel B.V. te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

ARTIKEL 9. DE VERZEKERING

1. De afnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verzekerd zijn. De verzekering is van kracht vanaf de datum in overleg met de afnemer bepaald. De verzekeringspolis moet altijd voorzien zijn van een framenummer. Wanneer de verzekeringstermijn afloopt, dient de afnemer deze zelf te verlengen.

2. Indien dit vermeld staat op de koopovereenkomst, wordt voor rekening van afnemer bij de verkoop een WA-verzekering afgesloten. Heeft men geen verzekering via Zorg Totaal Winkel B.V. bij de koop afgesloten, dient men zelf zorg te dragen voor een verzekering.

3. In uitzonderingsgevallen kan Zorg Totaal Winkel B.V. en verzekering voor de afnemer afsluiten. Na de verstreken termijn van de verzekering is de afnemer zelf verantwoordelijk voor verlenging of opheffing.

ARTIKEL 10. VERHUUR

1. In geval van verhuur, vangt de huurperiode aan op de datum van aflevering van het gehuurde of op het moment waarop het gehuurde met eigen vervoer van Zorg Totaal Winkel B.V. of door de vervoerder van Zorg Totaal Winkel B.V. aan het adres van de afnemer is afgeleverd, dan wel wanneer het gehuurde door de afnemer bij Zorg Totaal Winkel B.V. is afgehaald.

2. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door Zorg Totaal Winkel B.V. is terug ontvangen, echter met dien verstande dat, indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggebracht, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.

3. Het verhuurde zal door Zorg Totaal Winkel B.V. in goede staat worden afgeleverd. De afnemer heeft het recht vooraf te inspecteren of het verhuurde in goede staat is. Maakt de afnemer van dit recht geen gebruik, dan wordt het verhuurde geacht in goede staat te zijn afgeleverd. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden eigendom blijven van Zorg Totaal Winkel B.V..

4. Indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden heeft Zorg Totaal Winkel B.V. het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

5. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Zorg Totaal Winkel B.V. daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is de afnemer per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig het afgesproken tarief per tijdseenheid.

6. De afnemer is - zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe vanuit Zorg Totaal Winkel B.V. - niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De afnemer ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. De afnemer is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadigingen aan het gehuurde, evenals diefstal of vermissing van het gehuurde. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden, zal - voor zover niet door enige verzekering gedekt - de afnemer aan Zorg Totaal Winkel B.V. een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur evenals de kosten van de vervanging.

8. Het is de afnemer niet toegestaan aan het gehuurde enig onderdeel te wijzigen, te veranderen of te repareren en andere dan door Zorg Totaal Winkel B.V. voorgeschreven materialen te gebruiken. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal de afnemer onmiddellijk en op de snelste wijze Zorg Totaal Winkel B.V. inlichten. De afnemer zal Zorg Totaal Winkel B.V. te allen tijde in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren. Tevens behoudt Zorg Totaal Winkel B.V. zich het recht voor het gehuurde terug te nemen voor technisch onderhoud en inspectie. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de afnemer verplicht het gehuurde in onbeschadigde staat terug te leveren aan Zorg Totaal Winkel B.V., desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s en beschadigingen.

9. Zorg Totaal Winkel B.V. is gerechtigd de terug ontvangen goederen zelf te (doen) herstellen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Indien de afnemer na afloop van de overeengekomen of verlengde huurperiode in gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen plaats af te leveren, heeft Zorg Totaal Winkel B.V. het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt onmiddellijk van de afnemer op te vorderen en voor rekening en risico van de afnemer weg te (doen) halen, waarbij de afnemer zich verplicht Zorg Totaal Winkel B.V. toegang te verschaffen tot de plaats(en) waar het gehuurde zich bevindt.

ARTIKEL 11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Zorg Totaal Winkel B.V. behoudt te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer de afnemer haar hierop een opdracht heeft gegeven.

ARTIKEL 12. PRODUCT OP PROEF

1. In sommige gevallen is het mogelijk een product op proef thuis te proberen. Hiervoor zal in alle gevallen van tevoren een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. Tevens wordt hierin ook de periode vastgelegd gedurende welke het product geprobeerd mag worden.

2. Voor het op proef thuis proberen van een product is te allen tijde een aanbetaling van vereist van een in overleg en in redelijkheid overeengekomen bedrag. Indien de afnemer overgaat tot aanschaf van het product zal dit door Zorg Totaal Winkel B.V. verrekend worden.

3. Zorg Totaal Winkel B.V. levert de te proberen producten in goede staat aan de afnemer. Deze dienen in dezelfde staat retour gezonden te worden. Op deze voorwaarden zijn tevens van toepassing de bepalingen begrepen onder artikel 10.

ARTIKEL 13. BETALING

1. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie dat betaling bij aflevering plaatsvindt, tenzij anders is overeengekomen.

2. Indien Zorg Totaal Winkel B.V. een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om betaling van het totaal te vorderen bij sluiten van de overeenkomst.

3. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 5 dagen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Zorg Totaal Winkel B.V. vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.3, stuurt Zorg Totaal Winkel B.V. aan de afnemer na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 5 dagen te betalen.

5. Indien termijnbedragen van een afbetalingsregeling niet op de overeengekomen tijdstippen worden voldaan vervalt de afbetalingsregeling en is het volledige (restant-)bedrag terstond opeisbaar.

6. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke Zorg Totaal Winkel B.V. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betrokken bedrag.

7. De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen periode.

ARTIKEL 14. DE ANNULERING EN RETOURNERING

1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering - of een deel ervan indien het een deellevering betreft - kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Zorg Totaal Winkel B.V. kan bewijzen dat zijn schade groter is. Bij producten die op maat moeten worden gemaakt en als gevolg hiervan specifiek voor de afnemer worden besteld, waaronder deelleveringen en aanpassingen, is Zorg Totaal Winkel B.V. gerechtigd tot vordering van maximaal 75% van het bedrag dat bij uitvoering van de overeenkomst voldaan had moeten worden.

2. Bij retournering van een artikel is de afnemer verantwoordelijk voor schadeloze en gebrekkeloze retournering van het benodigde artikel, ook indien dit transportschade of vermissing betreft. Extra goed verpakken van het product, beschermd tegen stoten, vocht en vuil is hierbij dringend aanbevolen, ongeacht hoe het pakket aan afnemer geleverd is. Om discussie te voorkomen, raadt Zorg Totaal Winkel B.V. afnemer aan foto’s te maken van de staat waarin het artikel verkeert voor verzending en foto’s te maken van het pakket zoals deze aangeboden wordt bij de vervoerder. Op deze manier kan afnemer eventuele transportschade claimen bij de vervoerder. Voor extra zekerheid kan het artikel verzekerd verzonden worden of kan afnemer het artikel zelf in de winkel terugbrengen. Heeft het artikel reeds een defect bij ontvangst, dan dient afnemer dit binnen 24 uur na ontvangst van het product schriftelijk of per mail aan Zorg Totaal Winkel B.V. te melden met foto’s van het defect (zie tevens artikel 6). Indien verzuimd is dit te doen, wordt aangenomen dat eventuele schade of gebrek ontstaan is bij de afnemer of tijdens transport van afnemer naar Zorg Totaal Winkel B.V.. Schade of gebrek zal naar redelijkheid in rekening worden gebracht bij de afnemer.

3. Indien een artikel buiten de retourvoorwaarden valt of om andere reden (bijvoorbeeld schade of vermissing) niet retour geaccepteerd kan worden door Zorg Totaal Winkel B.V., zullen de kosten voor retourlevering naar afnemer in rekening worden gebracht bij de afnemer.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN

Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Op alle overeenkomsten en transacties van Zorg Totaal is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:
Zorg Totaal Winkel B.V.
Frankeneng 14
6716 AA Ede
T: 0318-241001
E: info@zorgtotaalwinkel.nl


Download onze algemene voorwaarden